Cart content
Cart is empty

Mô hình đô thị ảo trong tương lai

Write a review
$1.00

This product is electronically distributed.

Metaverse là một giả thuyết cải tiến của internet trong đó nó hỗ trợ một môi trường ảo 3 chiều bền vững thông qua máy tính cá nhân thông thường cũng như thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường. Dựa trên lý thuyết này, tác giả sáng tác bức hình về một đô thị ảo trong tương lai.