Cart content
Cart is empty

Hai người bạn

Write a review
$1.00

This product is electronically distributed.

Unable to keep calm, one person slapped his friend. The other very painful but said nothing. He just quietly wrote in the sand: "Today, my best friend slapped me in the face."

They continued walking until they found an oasis where they decided to stop and cool off.

The friend who had just been slapped accidentally slipped into a swamp and sank deeper and deeper. But other friends rescued him.

Immediately after recovering, the friend who nearly drowned engraved on the rock the words: "Today, my best friend saved my life."

The friend was surprised and asked, "Why when I hurt you, you wrote in the sand and now it's a rock?"

And the answer he received was: "When someone hurts us, we should write it in the sand where the winds of forgiveness will wash away the blame."

But “When we receive good things from others, we must engrave it on stone where no wind can blow it away.”

Learn how to write your pain in the sand and carve the joys and happiness you enjoy in life onto the rock to last forever.

-----

Không giữ được bình tĩnh, một người đã tát người bạn của mình. Người kia rất đau nhưng không nói gì. Anh chỉ lặng lẽ viết lên cát rằng: “Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã tát vào mặt tôi.”

Họ tiếp tục bước đi cho tới khi nhìn thấy một ốc đảo, nơi họ quyết định sẽ dừng chân và tắm mát.

Người bạn vừa bị tát do sơ ý bị trượt chân xuống một bãi lầy và ngày càng lún sâu xuống. Nhưng người bạn kia đã kịp thời cứu anh.

Ngay sau khi hồi phục, người bạn suýt chết đuối khắc lên tảng đá dòng chữ: “Hôm nay, bạn tốt nhất của tôi đã cứu sống tôi.”

Người bạn kia hết sức ngạc nhiên bèn hỏi: “Tại sao khi tớ làm cậu đau, cậu lại viết lên cát còn bây giờ lại là một tảng đá?”

Và câu trả lời anh nhận được là: “Khi ai đó làm chúng ta đau đớn, chúng ta nên viết điều đó lên cát nơi những cơn gió của sự thứ tha sẽ xóa tan những nỗi trách hờn.”

Nhưng “Khi chúng ta nhận được điều tốt đẹp từ người khác, chúng ta phải ghi khắc chuyện ấy lên đá nơi không cơn gió nào có thể cuốn bay đi.”

Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời lên tảng đá để mãi không phai.