Cart content
Cart is empty

Bài học từ loài ngỗng

Write a review
$1.00

This product is electronically distributed.

In the fall, when you see herds fly south to avoid winter in a V-shape, do you wonder what reasons that science can draw from that?

Every time the goose gets its wings, it creates a thrust for the goose to fly behind it. By flying in a V, the flock saves 71% of the power when we fly one by one.

As a member of a group, we share common goals, we will tell each other that we want to be faster and easier, because we are based on each other's imagination.

Every time the stray goose asks for a V, it quickly feels the pull and the difficulty of flying alone. It quickly returned to the flock to fly in the same V and enjoy the benefits of groups.

If we also feel the sophistication of works like no other, we will share the information with people who are also having the same goal as us.

When the goose gets tired of the top, it moves to the side and another goose takes the lead.

The shared leadership position will benefit all and the hard work should be interchanged.

The sound of the herd from the back will encourage the frontrunners to keep their pace.

Words of encouragement will create strength for those at the front of the wave, helping them to keep up the pace, instead of having to endure work pressure and constant fatigue every day.

Finally when a sick or injured human falls, two other humans will leave the group to join the injured human and protect it. We'll stay to answer when the injured humans can fly again or die and then we'll join another swarm and fly back to the South.

If we have the spirit of the genre, we will stand by each other in times of trouble. After having a chance to see a flock of Geese remember… .You are enjoying a privilege as a member of a group.

-------

Vào mùa thu, khi bạn thấy đàn ngỗng bay về phương Nam để tránh đông theo hình chữ V, bạn có tự hỏi những lý lẽ khoa học nào đó có thể rút ra từ đó?

Mỗi khi một con ngỗng vỗ đôi cánh của mình, nó tạo ra một lực đẫy cho con ngỗng bay sau nó. Bằng cách bay theo hình chữ V, đàn ngỗng tiết kiệm được 71% sức lực so với khi chúng bay từng con một.

Khi là thành viên của một nhóm, ta cùng chia sẻ những mục tiêu chung, ta sẽ đi đến nói ta muốn nhanh hơn và dễ dàng hơn, vì ta đang đi dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau.

Mỗi khi con ngỗng bay lạc hỏi hình chữ V của đàn, nó nhanh chóng cảm thấy sức trì kéo và những khó khăn của việc bay một mình. Nó nhanh chóng trở lại đàn để bay theo hình chữ V như cũ và được hưởng những ưu thế của sức mạnh bầy đàn.

Nếu chúng ta cũng cảm nhận sự tinh tế của loài ngỗng, chúng ta sẽ chia sẻ thông tin với những người cũng đang cùng một mục tiêu như chúng ta.

Khi con ngỗng đầu đàn mệt mỏi, nó sẽ chuyển sang vị trí bên cạnh và một con ngỗng khác sẽ dẫn đầu.

Chia sẻ vị trí lãnh đạo sẽ đem lại lợi ích cho tất cả và những công việc khó khăn nên được thay phiên nhau đảm nhận.

Tiếng kêu của đàn ngỗng từ đằng sau sẽ động viên những con đi đầu giữ được tốc độ của chúng.

Những lời động viên sẽ tạo nên sức mạnh cho những người đang ở đầu con sóng, giúp họ giữ vững tốc độ, thay vì để họ mỗi ngày phải chịu đựng áp lực công việc và sự mệt mỏi triền miên.

Cuối cùng khi một con ngỗng bị bệnh hay bị thương rơi xuống, hai con ngỗng khác sẽ rời khỏi bầy để cùng xuống với con ngỗng bị thương và bảo vệ nó. Chúng sẽ ở lại cho đên khi nào con ngỗng bị thương có thể bay lại được hoặc là chết và khi đó chúng sẽ nhập vào một đàn khác và bay về Phương Nam.

Nếu chúng ta có tinh thần của loài ngỗng, chúng ta sẽ sát cánh bên nhau khi có khó khắn. Lần sau có cơ hội thấy một đàn Ngỗng bay bạn hãy nhớ….Bạn đang hưởng một đặc ân khi là thành viên của một nhóm.